Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпит за ІV-та степен на професионална квалификация.

Четвърта степен на квалификация се придобива след успешно завършен ІІ-ри курс и положени държавни изпити  по теория   и  по практика на професията  и специалността по професиите:

код 813030 Треньор по вид спорт.

код 813050 Инструктор по фитнес, специалност Фитнес.

Държавни изпити за придобиване на ІV-та степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.

Организацията на държавните  изпити за придобиване на ІV-та степен на професионална квалификация  се определят действащите нормативни документи.

Придобитата  ІV-та степен на професионална квалификация  се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация по образец на МОМН.

Успешно завършилите  колежа получават EUROPASS приложение към свидетелство за професионална квалификация. EUROPASS  улеснява комуникацията между работодатели и кандидати за работа в европейските страни. EUROPASS дава допълнителна информация за вече завършена степен на професионално обучение и придобита професионална  квалификация, описват се професионални умения, като резултат от обучението, като се акцентира върху способностите за справяне с конкретни практически задачи в съответната професионална област.