Заявление за валидиране на знания

  • Попълване на лични данни
  • Избор на професия
  • Опис на компетенции и обстоятелства
  • Предоставяне на изискуеми документи

До
Директора на
Частен професионален колеж по спорт "Био Фит"
1404 София, кв. Манастирски ливади, жк Бокар 33

Заявление

от

 

Уважаема г-жо Директор,

Желая да бъда включен(а) в процедура за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене за:

Прилагам заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални знания, умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.):

 

При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на заявената от мен професионална квалификация.

Дата на подаване: 11.06.2024 г.

ПОДАТЕЛ: