Валидиране на знания

Валидиране на знания 06.2023

Частен професионален колеж по спорт „Био Фит“ открива процедура по валидиране на знания с държавен изпит през м. юни, 2023 г.

Краен срок за регистриране: 30.04.2023 г.

Какво представлява „валидиране на знания“?

Валидиране на знания е законово регламентирана процедура за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, която има за цел да установи тяхното съответствие с държавните образователни стандарти (изисквания) за придобиване на квалификация по професии.

Тази услуга е създадена в полза на хората, практикуващи различни видове спорт непрофесионално, но редовно и за достатъчно продължителен период, които са натрупали обем теоретични и практически знания, опит и компетентности, съпоставим с този на практикуващите същия спорт по професионално занятие.

Процедурата по валидиране на знания предоставя най-бързия, лесен и евтин начин да съпоставите вашите знания по дадена спортна дисциплина с държавните изисквания за нейното практикуване и да получите свидетелство за професионална квалификация

Нормативно основание

Процедурата за валидиране на знания е дефинирана в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), по силата на който Министерски съвет на РБ изготвя и актуализира ежегодно Списък на професиите за професионално образование и обучение. Спортен колеж „Био Фит“ е вписан в регистъра на професионалните училища със заповед № РД14‑344/09.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката. В съответствие със своите правомощия и компетентности и по силата на ЗПОО чл. 9 ал. 1 т. 1, Колежът извършва процедури по валидиране на знания за следните професии по направление 813 (Спорт) от Списъка на професиите по професионално образование и обучение по чл.6 от ЗПОО:

 • професия с код 813030 „Треньор“, специалност 8130301 „По вид спорт“, и
 • професия с код 813050 „Инструктор по фитнес“, специалност 8130501 „Фитнес“

По време на валидирането на знания се следват утвърдените Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по заявената за валидиране професия и специалност. Където не са разписани ДОС, съществуват утвърдени от Министъра на образованието и науката учебни планове, които трябва да се покрият.

Ред за осъществяване

Валидирането на знания се извършва по реда на Наредба № 2 от 13.11.2014 на Министъра на образованието. За да се извърши валидиране, е необходимо лицето да притежава съответно образователно и/или квалификационно равнище. Самата процедура отнема до 3 месеца. След успешното й завършване кандидатът получава диплома за професионална квалификация IV-та степен, както и сертификат Europass.

Процедура на валидиране на знания

Към Спортен колеж „Био Фит“ заседава специална Комисия, която функционира по реда на Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности (обн. ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Кандидатът предоставя на Комисията списък с доказателствени документи за установяване на придобитите професионални знания, умения и компетентности.

Комисията извършва процедура по съпоставяне на представените от лицето доказателствени документи с резултатите от ученето (компетентностите) в държавния образователен стандарт (ДОС). За всяка отделна компетентност (единица резултат от ученето) комисията издава отделен Протокол за съпоставяне при валидиране (номенклатурен № 3-77.) В протокола срещу всеки резултат от ученето от ДОС се описват документите, съответстващи на професионалните знания, умения и компетентности.

При съответствие на документа с резултата от ученето в протокола се записва „признава се“. За резултати от ученето, за които документите не доказват съответствие, в протокола се поставя Z, а в края се записва „не се признава“. В случай, че лицето не представя достататъчно доказателствени документи за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, или представените материали не съответстват на ДОС, комисията определя вида и начина за провеждане на допълнително обучение с цел постигане на резултатите от ученето.

След установяване на съответствията, валидирането завършва с полагане на държавен изпит по професията за признаване на четвърта степен на професионална квалификация, който се провежда в две части: по теория на професията и по практика. Лицата, успешно преминали процедурата по валидиране на знания и положили държавен изпит, получават Свидетелство за валидиране на професионална квалификация за IV-та спепен (образец на МОН 3-54в)

Необходими документи

Кандидатите за валидиране трябва да предоставят в колежа документи, доказващи знанията и уменията по съответната професия, като:

 • удостоверение за завършено средно образование;
 • трудова книжка;
 • заповеди за назначаване на работа в спортни клубове, фитнес зали, спа центрове, спортни организации, училища, фондации, федерации и др.;
 • разработени тренировъчни програми и планове;
 • грамоти и призове от участие в състезания;
 • справка за подготвени участници по различни спортни дисциплини;
 • справка за участия в спортни проекти;
 • спортни публикации;
 • други материали, доказващи знания и компетентности

Цена и плащане

Таксата за извършване на услугата по валидиране на знания, провеждане на държавен изпит и изготвяне на свидетелство за валидиране на професионална квалификация ІVта степен с EUROPASS сертификат е 1,800.- лв. Таксата следва да бъде заплатена след потвърждение на заявката за валидиране от представител на колежа, но преди започване на самата процедура.

Данните за банковия превод са както следва:

БенефициентЧастен професионален колеж по спорт „Био Фит“ ЕООД
IBANBG35 IORT 8048 1088 8711 00
BICIORTBGSF
Банка„ИнвестБанк“ АД (1404 София, бул. „България“ №83А)
Такса1,800.- лв.
Основание за плащанеВалидиране знания (заявление № …)

Заявление за валидиране на знания

За да задействате процедурата, е необходимо да подадете заявление за валидиран на знания по образец, адресирано до Директора на Професионален колеж по спорт „Био Фит“, или да го изпратите чрез сайта на колежа. Ако изберете да подадете заявлението онлайн, можете да добавите доказателствените материали като сканирани (или четливо снимани с телефон/таблет) приложения.

При одобрение на Вашето заявление от Вас ще се очаква да представите в оригинал следните допълнителни документи:

 • документ за самоличност (копие и оригинал);
 • удостоверение за завършено средно образование (копие и оригинал);
 • медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна;
 • оригинали на документите, приложени в цифров вид към заявлението (при подаване онлайн)
 • четири броя снимки за документи — матови, цветни;
 • документ за платена такса (авизо за банков превод).

Онлайн подаване