Обучение за фитнес инструктор

Частен професионален колеж по спорт „БИО ФИТ“ гр. София организира обучение с двугодишен срок за придобиване на IV степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес — специалност Фитнес — самостоятелна форма.“ Полученото свидетелство ви позволява да работите като фитнес инструктор или персонален треньор на територията на Р България и държавите от Европейския съюз.

Важно: настоящият документ съдържа специфична информация за обучението по специалност „Фитнес инструктор“. Освен нея ще намерите важна информация за нормативната уредба и програмите за обучение в статията „Професионална квалификация — обща информация

Подготовка фитнес инструктор

Правно основание

Обучението за фитнес инструктори се провежда съгласно РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на IV степен на професионална квалификация, утвърдена със Заповед №РД10/17.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението приключва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Статутът на професията „фитнес инструктор“ е уреден съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС), които се определят от Министерството на образованието и науката, и се специфицират поотделно със нарочни заповеди на Министъра.

Държавните образователни изисквания по отношение на професиите в област „Спорт“ са публикувани в сайта на МОН. Актуалният статут на професията „Инструктор по фитнес“ е дефиниран в НАРЕДБА № 14 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“, публикувана в Държавен вестник брой 80 от 2018 г.

По силата на регламента на МОН и след успешно преминаване на курса за кондиционна подготовка и полагане на държавен изпит, колежаните получават свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН) и придобиват право на практикуване на професия по направление 813 (Спорт), професия с код 813050 „Инструктор по фитнес“, специалност 8130501 „Фитнес“. Освен свидетелството за професионална квалификация, завършилите получават и Приложение към сертификат Europass.


Форма на обучение

Обучението се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение (СФО) е неприсъствена форма на обучение, при която колежаните се подготвят самостоятелно и полагат изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност. Изпитите се провеждат дистанционно/онлайн. За всеки учебен предмет на колежаните предварително се осигуряват въпросници с препоръчителната литература.

ПРАКТИКА: Към всеки семестър се организират задължително-присъствени практически занимания в края на семестъра (за зимен семестър в края на м. януари; за летен семстър в края на м.май). Практическите занимания се организират в рамките на 4-5 дни.

Онлайн практика: организират се онлайн практически лекции по време на семестъра.

Кандидатстване и прием

Кандидатстването в колежа е само по документи. Не се полагат приемни изпити. Необходимо е кандидатът да представи следните документи:

  • Молба по образец:
  • Декларация (попълва се в колежа при записването);
  • Медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна;
  • копие и оригинал на лична карта;
  • копие и оригинал на свидетелство за завършено средно образование;
  • четири броя снимки за документи (матови, цветни);
  • документ за платена такса за обучение (за цялата учебна година или на две части за отделните семестри).

Документи за кандидатстване могат да се подадат онлайн през сайта на колежа (вижте раздела „Записване онлайн“ по-надолу в страницата) или в офиса на колежа след предварително уговорена среща на тел. 0876 306 705. Подписва се договор за обучение.

Срокът за записване за учебната 2024/2025 г. е до 30.09.2024 г.

Такса за обучение

Таксата за обучение се заплаща преди началото на всеки семестър. Нейният размер е както следва:

Обучение (2 години, 4 семестъра)Цена
Такса на семестър950.- лв./семестър

Заплащане

Таксата за обучение се заплаща преди началото на всеки семестър чрез банков превод както следва:

БенефициентЧастен професионален колеж по спорт „Био Фит“ ЕООД
IBANBG35 IORT 8048 1088 8711 00
BICIORTBGSF
Банка„ИнвестБанк“ АД (1404 София, бул. „България“ №83А)
Такса950 лв.
Основание за плащанеТакса I-ви/II-ри/III-ти/IV-ти семестър + имената на колежанина

График на учебната дейност

Графикът за предстоящата учебна година ще бъде публикуван в сайта на колежа през м. септември.

Изпитни сесии

Изпитите се организират и провеждат в две сесии:

  • І сесия: м. януари
  • ІІ сесия: м. май

Точните дати на изпитите се определят от ръководството на колежа скоро преди началото на съответната сесия.

Кандидатстване онлайн

За удобството на кандидатите колежът предлага възможност за подаване на документи за кандидатстване онлайн. За да изпратите своята кандидатура през интернет, кликнете на бутона отдолу:

Онлайн кандидатстване


Разгледайте също така: