Обучение за кондиционен треньор

Частен професионален колеж по спорт „БИО ФИТ“ гр. София организира обучение с двугодишен срок за придобиване на IV степен на професионална квалификация по професията „Треньор — по вид спорт — кондиционен — самостоятелна форма“. Получената диплома дава правото на практикуване на професията „кондиционен треньор“ в Република България и страните от Европейския съюз.

Важно: настоящият документ съдържа специфична информация за обучението по специалност „Кондиционен треньор“. Освен нея ще намерите важна информация за нормативната уредба и програмите за обучение в статията „Професионална квалификация — обща информация

Кондиционна подготовка лека атлетика

Правно основание

Обучението се провежда съгласно РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на IV степен на професионална квалификация, утвърдена със Заповед №РД10/17.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението приключва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Статутът на професията „кондиционен треньор“ е уреден съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС), които се определят от Министерството на образованието и науката, и се специфицират поотделно със нарочни заповеди на Министъра.

Държавните образователни изисквания по отношение на професиите в област „Спорт“ са публикувани в сайта на МОН. Актуалният статут на професията „Кондиционен треньор“ е дефиниран в НАРЕДБА № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“, публикувана в Държавен вестник брой 77 от 2018 г.

По силата на регламента на МОН и след успешно преминаване на курса за кондиционна подготовка и полагане на държавен изпит, колежаните получават свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН) и придобиват право на практикуване на професия по направление 813 (Спорт), професия с код 813030 „Треньор“, специалност 8130301 „По вид спорт“ — „Кондиционна подготовка“. Освен свидетелството за професионална квалификация, завършилите получават и Приложение към сертификат Europass.


Форма на обучение

Обучението се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение (СФО) е неприсъствена форма на обучение, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност.

За всеки учебен предмет на колежаните предварително се осигуряват въпросници с препоръчителната литература.

Кондиционна подготовка футбол

Кандидатстване и прием

Кандидатстването в колежа е само по документи. Не се полагат приемни изпити. Необходимо е кандидатът да представи следните документи:

  • Молба по образец:
  • Декларация (попълва се в колежа при записването);
  • Медицинско удостоверение от личния лекар, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна;
  • копие и оригинал на лична карта;
  • копие и оригинал на свидетелство за завършено средно образование;
  • четири броя снимки за документи (матови, цветни);
  • документ за платена такса за обучение (за цялата учебна година или на две части за отделните семестри).

Документи за кандидатстване могат да се подадат онлайн през сайта на колежа (вижте раздела „Записване онлайн“ по-надолу в страницата). Записването става в офиса на Директора на колежа след предварително уговорена среща на тел. 0886 840 558. Подписва се договор за обучение.

Срокът за записване за учебната 2022/2023 г. е до 30.09.2022 г.

Такса за обучение

Таксата за обучение е както следва:

Обучение (2 години, 4 семестъра)Цена
Такса на семестър850.- лв./семестър

Заплащане

Таксата за обучение се заплаща преди началото на всеки семестър чрез банков превод както следва:

БенефициентЧастен професионален колеж по спорт „Био Фит“ ЕООД
IBANBG35 IORT 8048 1088 8711 00
BICIORTBGSF
Банка„ИнвестБанк“ АД (1404 София, бул. „България“ №83А)
Такса750 лв. до 20.09.2022г. / 850 лв. след 20.09.2022г.
Основание за плащанеТакса I-ви/II-ри/III-ти/IV-ти семестър + имената на колежанина

График на учебната дейност

Графикът за учебната 2022/2023 г. ще бъде публикуван в сайта на колежа през м. септември 2022 г.

Изпитни сесии

Изпитите се организират и провеждат в две сесии:

  • І сесия: м. декември – януари
  • ІІ сесия: м. април – май

Точните дати на изпитите се определят от колежа преди началото на съответната сесия.

Кандидатстване онлайн

За удобството на кандидатите, от учебната 2022 г. колежът предлага възможност за подаване на документи за кандидатстване онлайн. За да запишете онлайн, кликнете на бутона отдолу:

Онлайн кандидатстване


Разгледайте също така: