Обучение в колеж по спорт „Био Фит“

Частен спортен колеж по спорт ‘Био Фит’ организира обучения за придобиване на IVта степен на професионална квалификация за специалностите кондиционен треньор (код на професия 813030 „Треньор“, код на специалност 8130301 „По вид спорт — кондиционен“), както и инструктор по фитнес (код на професия 813050 „Инструктор по фитнес“, код на специалност 8130501 „Фитнес“).

Обучението се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката през 2010 г. и изисква кандидатите да имат завършено средно образование. Обучението протича за две учебни години и се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена и предоставя на колежаните възможността да се подготвят самостоятелно и да се явяват на изпити по предметите в учебния план.

Частен професионален колеж по спорт „Био Фит“ (София) организира и провежда професионално обучение на основание разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение. Обучението се извършва по рамкова програма „Г“ – вариант „Г3“ с придобиване на IV-та степен на професионална квалификация по

 • професия с код 813030 „Треньор“, специалност 8130301 „По вид спорт“;
 • професия с код 813050 „Инструктор по фитнес“, специалност 8130501 „Фитнес“.

Самостоятелната форма на обучение в колежа се организира като:

 • консултации — два пъти в семестър;
 • самостоятелна подготовка за явяване на изпити;
 • изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

В съответствие с чл. 17 ал. 2 от ЗПОО, организационната форма на обучение в колежа е „квалификационен курс“. Обучението е организирано в самостоятелна форма с продължителност 2 (две) години. Необходимо е кандидатите да са навършили 16 години и да имат завършено средно образование.

Информация за 2022/2023 учебна година

За учебната 2022/2023 г., колежът организира обучение в две паралелки:

 • първи курс
 • втори курс

За улесняване на самостоятелната подготовка за курсистите е предоставена специална електронна платформа. На тази платформа курсистите осъществяват пряк контакт с преподавателите, както и получават допълнителна информация по учебните предмети.

За самоподготовката курсистите получават въпросници с препоръчителна литература и информация за графика на провеждане на изпитите.

Преди всяка изпитна сесия колежът организира консултации по теми, избрани от курсистите. Полагането на изпитите се извършва по график, утвърден от Директора на колежа. За учебната 2022/2023 г. изпитите ще се полагат през м. декември 2022 г./януари 2023 г. и м. април/май 2023 г.

Консултациите и изпитите се провеждат в сградата на JK Gym Pro в гр. София, ул. Околовръстен път №191 в залите, определени за тази цел. Ръководството на колежа осигурява за всеки курсист работно място в залите и необходимите дидактически материали. Колежът предоставя на курсистите срещу заплащане специализирана литература.

Практически занятия

Практическото обучение в колежа се провежда като:

 • учебна практика
 • производствена практика

Всеки курсист задължително провежда производствена практика в учебно-тренировъчната база на колежа в JK Gym Pro в гр. София, ул. Околовръстен път №191, която отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт (ДСО) за придобиване на професионална квалификация по двете изучавани в колежа професии.

Производствената практика се провежда под ръководството на определени със заповед на Директора на колежа преподаватели с достатъчен практически опит и под формата на учебно-тренировъчни дейности. Производствената практика се организира и провежда по специално разработена учебна програма и практически задачи. Курсистите отразяват извършените дейности по време на производствената практика в изготвен за целта дневник.

Условия за безопасност

В базите за теоретично и практическо обучччение са осигурени здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Поради високата степен на риск от работа с уредите и машините, курсистите се застраховат за времето на провеждането на учебните занятия и производствената практика.

Завършване и дипломиране

Професионалното обучение по рамкови програми Г завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика на професията (чл. 33 ал. 2 от ЗПОО).

Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация се провежда по изпитна програма, разработена от колежа. Изпитната програма съдържа две части: теория и практика по професията и специалността.

Изпитната програма съдържа:

 • за част „теория на професията и специалността“ — изпитните теми, приложната задача/казус и критериите за оценяване;
 • за част „практика на професията и специалността“ — указания за съдържанието на индивидуалните практически задания, критерии за оценяване.

Държавният изпит в частта по теория представлява писмена разработка на изпитна тема и има продължителност до 4 астрономически часа.

Държавният изпит в частта по практика на професията се провежда под формата на индивидуално практическо задание, в което са формулирани критерии за оценяване в съответствие с утвърдените в изпитните програми за професията норми. Неговата продължителност е 6 астрономически часа.

Изпитите се провеждат от комисии, формирани в съответствие с чл. 35 от ЗПОО, определени със заповед на Директора на колежа не по-късно от 5 работни дни преди датата на провеждане на изпита. В комисиите за провеждане на държавни изпити се включват преподаватели от колежа и външни за колежа специалисти в областта.

Обучаваните, които не са положили успешно изпитите, могат да се явят на допълнителни изпити на дати, определени със заповед на Директора на колежа.

Завършеното професионално обучение в колежа с придобиване на IV степен на професионална квалификация се удостоверява със:

 • свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен №3-54 на МОН
 • приложение към сертификат Europass (по желание на колежанина)

Допълнителна информация

Кликнете тук, за да получите повече информация конкретно за специалността, която ви интересува:

Записване онлайн

Ако вече разполагате с всичката необходима информация, можете направо да пристъпите към кандидатстване и да попълните необходимите документи онлайн, за да спестите време:

Онлайн кандидатстване