Обучение в колеж по спорт „Био Фит“

Частен спортен колеж по спорт ‘Био Фит’ организира обучения за придобиване на IVта степен на професионална квалификация за специалностите:
кондиционен треньор / треньор по волейбол / треньор по баскетбол / треньор по тенис (код на професия 813030 „Треньор“, код на специалност 8130301 „По вид спорт“),
както и
инструктор по фитнес (код на професия 813050 „Инструктор по фитнес“, код на специалност 8130501 „Фитнес“).

Обучението се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от МОН и изисква кандидатите да имат завършено средно образование. Обучението протича за две учебни години и се провежда в самостоятелна форма. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена и предоставя на колежаните възможността да се подготвят самостоятелно и да се явяват на изпити по предметите в учебния план.

Самостоятелната форма на обучение в колежа се организира като:

  • Дистанционно и самостоятелно онлайн обучение по теория.
  • Всеки колежанин самостоятелно определя времето, което да отделя за подготовка и локацията, където да се подготвя теоретично.
  • Консултации — по всеки предмет се провежда по една онлайн консултация;
  • Изпитите по учебни предмети се провеждат онлайн, като времето на провеждане е съобразено с вашите ангажименти.

Информация за 2024/2025 учебна година

За учебната 2024/2025 г., колежът организира обучение в две паралелки:

  • първи курс
  • втори курс

За улесняване на самостоятелната подготовка за курсистите е предоставена специална електронна платформа. На тази платформа курсистите получават пълната информация по учебните предмети и графика за провеждане на изпитите.

За учебната 2024/2025 г. изпитите ще се полагат през м. януари 2025 г. и м. май 2025 г.

Практически занятия

Практическото обучение в колежа се провежда като всеки курсист задължително провежда практика в учебно-тренировъчната база на колежа в JK Gym Pro в гр. София, ул. Околовръстен път №191, която отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация по двете изучавани в колежа професии.

Практиката се провежда под ръководството преподаватели, треньори и експерти с достатъчен практически опит и под формата на учебно-тренировъчни дейности. Практиката се организира и провежда по специално разработена учебна програма и практически задачи. Към всеки семестър се организира по една практика в края на семестъра (за зимен семестър в края на м. януари; за летен семстър в края на м.май).

Условия за безопасност

В базите за теоретично и практическо обучение са осигурени здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Поради високата степен на риск от работа с уредите и машините, курсистите се застраховат за времето на провеждането на учебните занятия и практика.

Завършване и дипломиране

Професионалното обучение по рамкови програми Г завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика на професията (чл. 33 ал. 2 от ЗПОО).

Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация се провежда по изпитна програма, разработена от колежа. Изпитната програма съдържа две части: теория и практика по професията и специалността.

Изпитите се провеждат от комисии, формирани в съответствие с чл. 35 от ЗПОО, определени със заповед на Директора на колежа не по-късно от 5 работни дни преди датата на провеждане на изпита. В комисиите за провеждане на държавни изпити се включват преподаватели от колежа и външни за колежа специалисти в областта.

Обучаваните, които не са положили успешно изпитите, могат да се явят на допълнителни изпити на дати, определени със заповед на Директора на колежа.

Завършеното професионално обучение в колежа с придобиване на IV степен на професионална квалификация се удостоверява със:

  • свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен №3-54 на МОН
  • приложение към сертификат Europass (по желание на колежанина)

Такса за обучение

Обучение (2 години, 4 семестъра)Цена
Такса на семестър за специалност „Кондиционен треньор“950.- лв./семестър
Такса на семестър за специалност „Инструктор по фитнес“950.- лв./семестър
Такса на семестър за специалност „Треньор по баскетбол“1150.- лв./семестър
Такса на семестър за специалност „Треньор по волейбол“1150.- лв./семестър
Такса на семестър за специалност „Кондиционен треньор1150.- лв./семестър
Такса на семестър за специалност „Треньор по тенис“1490.- лв./семестър

Допълнителна информация

Кликнете тук, за да получите повече информация конкретно за специалността, която ви интересува:

Записване онлайн

Ако вече разполагате с всичката необходима информация, можете направо да пристъпите към кандидатстване и да попълните необходимите документи онлайн, за да спестите време:

Онлайн кандидатстване