ОТ УЧЕБНАТА 2015/2016 година,

ЧПК по спорт „ БИОФИТ” предлага ВАЛИДИРАНЕ на знания, умения и компетентности придобити чрез неформално или самостоятелно учене за получаване на професионална квалификация, ІVстепен извън двугодишното обучение по професиите:

  1. Инструктор по фитнес

  2. Треньор по вид спорт

Или за получаване на професионална квалификация по част от тези професии.

Процедурата по валидиране се извършва в съответствие с Наредба №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,издадена от министъра на образованието и науката (обн. –ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г. , в сила от 01.01.2015 г.).

Валидират се знания, умения и компетентности придобити в хода на трудовия стаж на лицето, работещо или продължава да работи по професията (или близка до нея) или чрез неформално или самостоятелно учене.

Валидирането ( лицензирането ) завършва с полагане на:

- държавни изпити по теория и практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация;

- изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията.

За подробности по процедурата на валидирането на знанията и уменията, може подробно да се запознаете като натиснете бутон „Прием“ в сайта на колежа.