Курс за инструктори по функционален фитнес по системата „ JK Fit Motion” – първо ниво

Теория

1. Същност и значение на фитнеса и функционалния фитнес – цел, задачи, ползи, фитнес форми на спортуване. Съвременна теоритична обосновка на функционалния фитнес от гледна точка на квантовата физика.

2. Организмът на човека като сложна самоорганизираща се система и взаимовръзка между отделните подсистеми с физическите качества, телесния състав, кондиционната годност и здравен статус  на спортуващите.

3. Скелетните мускули – строеж, функции, режими на мускулни съкращения. Сила и мощност на мускулните съкращения, енергообезпечаване и метаболизъм, работоспособност, ефективност и икономичност, коефициент на полезно действие, хормонална регулация. Видове мускулна хипертрофия.

4. Физически и двигателни качества и взаимовръзката между тях. Методи за развиване на основните физически качества, стрес и адаптация.  Авторски принципи и методи за подготовка по българската тренировъчна система „Fit Motion”.

5. Тренировъчните средства използвани във фитнес подготовката – показатели на натоварванията, коефициент на интензивност. Взаимовръзка между двигателни качества, телесен състав, визия и здраве с  показателите на отделните тренировъчни средства от анатомично-биомеханичен и биохимико-физиологичен аспакт.

6. Ефективно използване на превантивно-стабилизиращите упражнения, тези за мобилност, равновесие, баланс и координация, третиране на миофасциите, стречинг и гъвкавост, бързина, сила, силова и скоростна издръжливост и успоредно-последователното им развиване, чрез използване на авторския „принцип на целенасоченото разнообразие” и трансформирането им в двигателната способност – ловкост.  Възможности за целесъобразно използване на различните тренировъчни средства, съобразно нивото на подготвеност, възрастта, пола, целта и задачите на тренировката, желанията на трениращите.

7. Цялостната концепция за изграждане и трансформиране на физическите качества в способности за рационалното им използване в ежедневието и професионалния спорт, чрез методите и средствата на функционално-координационната тренировка.  Методология на работа по авторска поетапна блокова схема и модулни тренировки, базирани на принципа на „кондиционно потенциране и синергизъм” на базата на успоредно-последователно използвано многообразие от фитнес форми на въздействие върху организма на трениращите.

8. Мерки за безопасност и рискове при тренировките използващи функционално-координационни средства. Възстановяване и хранене.

Практика

Решаване на разнообразни практически задачи, свързани с изучаването и усъвършенстването на разнообразни техники на прости движения и свързването им в сложно-координационни комплексни двигателни действия;  структуриране на цялостни тренировъчни комплекси;  запознаване с разнообразни уреди и съоръжения и особеностите при работа с тях;  практически тренировъчни сесии и др.

Системата е изцяло българска и е разработена от водещия курса, доцент Юлиан Карабиберов, доктор.

Теоритичната част на курса се провежда в учебната зала на Колеж по спорт „Био Фит”, а практическата, в специално изградения сектор за функционалнокоординационна  тренировка  в  JK Fitness Center „Nautilus” – гр.София, бул. България, ЖК Бокар33. (над МОЛ България).

Курса е тридневен и завършва с изпит под формата на тест.

Успешно положилите изпита получават сертификат за първо ниво от Колеж по спорт "Био Фит".

Цената на курса е 690 лв.

Сертификати

Номер по ред Вид на документа Графично изображение
1. Сертификат - Fit Motion  Сертификат - Fit Motion TNS