Автор: Христо Христов 

  Ставното свързване на костите е подвижно свързване, което осигурява възможност за активни и пасивни движения. Всяка става има три

задължителни елемента, без които не може да съществува:

- ставна повърхност: местата с които костите се свързват покрита е с хрущял;

- ставна капсула: навлажнява ставната повърхност и предотвратява триенето;

- ставна кухина: изпълнена със синовиална течност;

  Морфологична класификация на ставите:

 - цилиндрични имат само една ос на движение. Тяхна разновидност са макаровидните, при които оста е напречна на осите на движещите кости и коловратните,при които оста е успоредна на движешите кости.

 - елипсовидни имат две оси на движение, които са перпендикулярни и извършват противоположни движения: сгъване-разгъване, привеждане-отвеждане. Тяхна разновидност е седловидната става.

 - сферични имат три или по-вече оси на движение /например раменна става/.Тяхна разновидност са ореховидната/тазобедрената става/ и плоска / която няма оси на движения се извиршват само с приплъзвания.

Функционална класификация:

 - едноосни - с една ос на движение;

 - двуосни - с две оси на движение;

 - многоосни с три и по-вече оси на движение.

  Обемът на движение в ставите зависи от :

 1. Разликата в големината на свързващите се ставни повърхнасти-колкото е по-голяма разликата, толкова обема на движение е по-голям.

 2. Наличие на допълнителни елементи- ставни връзки, костни израстъци, мускули ,които ограничават движенията.

  Основни критерии за оценка на възможността на движение са:

 - степента на свобода на движението = максимално има 6 степени на свобода; горе, долу, ляво, дясно, напред, назад.

 - амплитудата на движението, която се определя от съответствието на ставните повърхности. Когато двете ставни повърхности си съответстват, степента се ограничава само в няколко градуса. Колкото е по-голямо несъответствието в ставните повърхности, толкова и неподвижността /инконгурентността/ е по-малка.

  Подвижността на ставите се ограничава от еластичната деформация на намирашите се около тях меки тъкани.

  Определянето на действителната амплитуда става по два начина:

 - при активно движение-самото движение се извършва от съответните двигателни мускули.

 - при пасивно движение подвижността се определя от външни сили, т.е. мускулите и ставите са пасивни.

  Най-многобройни в човешкия организъм са ставите с 3 степени на свобода.

  Основните функции на ставните връзки са да подсилят ставната капсула, да свързват костите една с друга, да ограничават движенията в ставата, да определят посоката на движението в ставата.

 Основната функция на сухожилията е да закрепят мускула за костта и да придадът на костните лостове мускулните усилия.