Доц. Юлиан Карабиберов, д-р   

                                  

Уважаеми колежани - кондиционни треньори,

  Процесът на обучение в Колеж по спорт "Био Фит" е комплексен, както и работата Ви като специалисти - треньори и инструктори. За това бихме искали да насочим вниманието Ви към това, че: 

·         Организмът е система, изградена от 3 основни взаимно свързани подсистеми:

·         обезпечаваща

·         работна

·         командна

·     Мускулните клетки, разглеждани като енергийно–информационни микроструктури на организма, се явяват негов основен компонент, върху чийто функции трябва да се насочи вниманието.

·          Целенасочените тренировъчни натоварвания и в резултат от тях запаметени мускулно-клетъчни вибрации, могат да формират в мускулните влакна специфични молекулярни матрици /белтъчни конфигурации/, явяващи се потенциални носители на съответна тренировъчно-мускулна информация.

 С оглед на това, спецификата на използваното в програмите многообразие от тренировъчни въздействия, прилагани в отделните етапи (блокове) на подготовка съобразно принципите на приоритета (атрактор в блок), синергизма, кондиционното потенциране и др., резонира във формирането на такива специфични матрично-мускулни единици, които ще са следови подписи, удостоверяващи  качествените промени в резултат на извършената работа. 

·         За да бъдат полезни в конкретния спорт, програмите трябва да бъдат съобразени с неговата специфика, както и с тази на всеки отделен състезател.

  Анатомичния и биомеханичния анализ на движенията от спорта и неговата физиологично-биохимична характеристика ще са основния ориентир за съставяне на програма от тренировъчни средства със специфичен, а дори и с общ характер. Тези средства ще са максимално полезни, ако са съобразени с анатомо-биомеханичните особености на работната подсистема на всеки състезател, типа нервна дейност, генетично заложените възможности на обезпечаващата система. Хармонията между вибрационни полета „спортна дейност – състезател“ ще е необходимото условие за успешна работа.

·         Разнообразието на използваните тренировъчни форми (средства) задължава реализиращият ги специалист да познава в детайли техническите им елементи.

             Кои са тези средства за въздействие?

  - превантивно-стабилизиращи, за мобилност в свързочните звена на опорно-двигателния апарат, за равновесие и баланс (развиване на дълболки мускули – фиксатори, стабилизатори, ротатори), за третиране на миофасциите, стречинг, гъвкавост;

  -  циклични кардиоупражнения за аеробна и обща издръжливост;                     

 - анаеробни и анаеробно-аеробни за сила и силова издръжливост (ОФП, културистични, бавно-динамични, тежкоатлетически за междумускулна и вътремускулна координация, инервация, мускулна хипертрофия – саркоплазмена, миофибрилна;

- плиометрични и балистични лекоатлетически за взривна сила, за бързина и силово-скоростна издръжливост;

- функционално-координационни от системата JK Fit Motion, свързващи простите движения в сложно-координационни, изпълнявани точно и с висока скорост, вкл.в безопорно положение на тялото.

     Какво трябва да се знае за да се изполват ефективно тези средства?

 

  На първо място

  За да се постигнат високи и стабилни резултати, състезателят трябва да е здрав и устойчив на травми. Анализа на травматизма специфичен за спорта и експертното диагностициране на слабите звена в опорно-двигателния апарат на конкретния състезател са в основата на превенцията и успешната работа без контузии и в състояние на добро здраве. Самата работе е желателно да се предхожда от диагностициране не само на здравословното, но и на физическото състояние и ниво на тренираност на спортиста. Изборът на подходяща тестова батерия с цел, изработването на индивидуален психо-физически профил зависи от вида и спецификите на практикувания спорт, квалификацията и моментните възможности на изследвания спортист. 

                                                

  На второ място

  За да се провежда качествена силова подготовка, трябва обстойно да се познава техниката на изпълнение на тежкоатлетическите упражнения – едноставни и двуставни бавно-динамични,  културистични със свободни тежести и на машини работещи на изокинетичен принцип; базови многоставни, взривни тежкоатлетически – тяга, клек, полуклек, обръщане до гърди, изтласкване, изхвърляне. 

  Спецификата на проявление на състезателните усилия в конкретните спортове, най-вече скоростно-силови, налага да се изучат и правилните техники на изпълнение на естествените плиометрични (вкл. скокове в дълбочина) и балистични упражнения от леката атлетика. Полза - вграждането на скоростно-динамичен елемент в специалните движения, т.е. в тяхното скоростно проявление. 

 Лекоатлетическите упражнения допринесят за подобряване на бързината на придвижване, ефективността за използване на енергията на еластична деформация (рекуперативна енергия), ефективността на използване на маховите движения за синергиране на работната фаза.

 

  На трето място

  Скоростно-силовите упражнения от спорта Лека атлетика ще помогнат да се оползотворят ефективно изградената сила с тежкоатлетическите средства и методи и директо ще повишат така нужната бързина във всички специални движения - скокове, хвърляния, забивания, сервизи, стрелба в коша, придвижвания, удари, реакция. Това означава – изграждане на функция на мускулите да бъдат бързи. Това налага детайлно изучаване на средствата за развиване на бързината във всичките й форми на проявление.

  Кардиоупражненията изпълнявани в ниските и средни зони на мощност, ще са отлично средство за възстановяване, а и за развиване на аеробната издръжливост и възможностите на обезпечаващата кардио-респираторна система на организма. Те ще са полезни за повишаване способностите за бързото възстановяване между изпълняваните тренировъчни серии, след и между мачовете и турнирните двубои и т.н. В тази връзка е наложително запознаването със средствата повишаващи икономизацията на работа на всички системи на организма.

 

  На четвърто място

  Трансформиране на наличния психо-моторен потенциал в специални двигателни действия, чрез използване многообразието от функционално-координационни тренировъчни форми на системата  „JK Fit Motion“ – изграждане на функции на мускулите, директно обслужващи състезателната дейност. Веднага искаме да поясним, че използването на понятието „трансформация“ е условно. Нека под трансформация да разбираме придобиване на способности за ефективно използване на наличен двигателен (психомоторен) потенциал в един или друг вид спортно-състезателна дейност. В крайна сметка ни интересува най-много, как ще функционира работната система – мускулите и как ще се реализират техните силови възможности с цел осигуряването на специална работоспособност на високо ниво.

  Интелигентно построените функционално-координационни тренировки ще помогнат да се реализират в специфични условия възможно най-голям процент от двигателните качества, които са изградени чрез силовата и скоростно-силова тренировка. Най-ефективни в това отношение, безспорно, ще са моделиращите тренировки и контролните състезания, но единствения проблем при тях е евентуално съществуващ лимитиращ фактор, какъвто е напр. топката в спортните игри, позиционирането на противника в единоборствата и бойните спортове, мек сняг при слалома.

  Функционално-координационните тренировки при относително запазени нива на силата ще са факторът, който ще интегрира елементите на психо-физическата и технико-тактическата подготовка в хармонизирана и балансирана енергийно-информационна система; именно такава система ще бонифицира и предимство по време на състезание.   Ако не се познава в детайли  спецификата на високоинтензивната функционално-координационна тренировъчна дейност, вкл. при нарастваща умора, не ще се постигне възможно най-високия „коефициент на полезно действие“ – КПД.

 

  На пето място

  Реална самооценка на техничeското изпълнение на всяко от горепосочените упражнения, от страна на самия състезател.                                     

  Детаилното познаване на техниката от страна на трениращия, а не само от треньора, е задължително условие за успешна съвместна работа. За това е нужно задълбочено изучаване и осмисляне на техниката на изпълнение на упражненията, контрол в отделните фази на мускулните контракции, владеене на варианти използвани при променящи се условия, способности за откриване и анализ на грешки, техника на взимане и оставяне на уреда с цел безопасност при трениране и т.н., докато се стигне до автоматизираност на движенията. Това не отрича непрекъснатия съзнателен контрол и връзка мисъл-действие. Нивото на интелигентност на състезателя е определящо за бързото усвояване на знания и за неговото самоусъвършенстване.

 

  На шесто място

  С каква материална база разполага треньорът.

  Добре оборудваната зала за тренировка означава, че са създадени условия за високоефективен, безопасен и бързо реализируем творчески тренировъчен процес.

 

  Създаването на българската тренировъчна система “JK Fit Motion (виж. www.fitmotion.eu) стана реалност, благодарение на творчески изградения от Ю. Карабиберов спортно-тренировъчен и възстановителен комплекс „JK Fitness & Wellness Complex Nautilus” с обща площ от 3000 кв.м. (виж www.gym.jkfitness.bg). Комплексът разполага с 3 самостоятелно оборудвани тренировъчни зали със специфични функции и спортно-възстановителен център. Повечето от уредите и съоръженията са авторски и позволяват провеждането на висококачествени тренировки с използването на всички горепосочени форми за физическо въздействие. Вижте част от подготвените по системата състезатели на личния сайт на автора: https://julian-karabiberov.com/athletes.

                                                                                                                                                Колеж по спорт "Био Фит"