Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка и привеждането й в съответствие с тенденциите за развитие на световния спорт. В това число спада и волейболът.

Водеща цел на спортните клубове по волейбол, в страната, е да подготвят високомотивирани, конкурентно способни състезатели за национални и олимпийски отбори с възможности за спечелване на призови класирания от републикански, европейски, световни първенства и олимпийски игри. Това е и целта на Колеж по спорт "Био Фит", работещ по тренировъчната система "JK Fit Motion", разработена лично от неговият директор - доц. Юлиан Карабиберов.

Тренировъчно-състезателния процес е доминираща дейност, както във волейбола, така и в спорта като цяло. Важен фактор при реализирането му е планирането и провеждането на спортната подготовка на спортистите в целогодишен и многогодишен план с цел постигане на висок спортен резултат. Този процес в последните години се характеризира със значително навлизане на всевъзможни иновации от областта на спорта, както различни методики за физическо натоварване и усъвършенстване, така и използването на все повече асортименти от областта на техниката, които подпомагат спортната тренировка и следователно дават отражение върху спортния резултат.

Развитието на спорта в наши дни, поставя нови изисквания  в подхода към организацията на тренировъчните натоварвания и в частност към методиката на подготовка. Това предполага вникване в интимната същност на функциониране на клетките на човешкия организъм като цялостна система – вникване в спецификата на проявление на енергийния й потенциал и на промените в него в условия на натоварвания с различна тренировъчна насоченост. Всичко отбелязано лежи в основата на съвременната концепция на кондиционната подготовка в сферата на високото спортно майсторство.

По дефиниция терминът кондиция се използва най-често със значение на ниво на физическа подготовка и включва всички компоненти на физическата подготовка – бързина, сила, издръжливост, концентрация, ловкост, гъвкавост. 

Кондиционната тренировка се занимава с всички аспекти на физическата подготовка - тяхното развитие, поддържане и прилагане. Те се използват във всички професионални спортове за развитие на определени качества. Развиват качества като сила, бързина, издръжливост, подобряват психическата и физическата подготовка чрез предизвикване на подходящо хормонално състояние в организма, което ще доведе до желаните ефекти. Кондиционните тренировки развиват функционални мускули и функционалността на индивида като цяло. Функционалност, която да служат в реални тренировъчно-състезателни условия.

По време на тренировъчния процес, човешкото тяло генерира /излъчва/ електро трептения с определени честота. Мускулните клетки /техните съкращения/ също генерират  електромагнитен поток в определен честотен спектър в и около тялото следствие движението на микроструктурите, от които те са изградени; и регулативно-моторните функции на нервната система са свързани с излъчването на електромагнитни вълни –аферентните и еферентни нервни импулси протичащи по невроните и породените от това електрохимични процеси  формират електромагнитно поле, разпространяващо се и извън  обсега на тялото. Без да се спираме на видовете вълни, трябва да припомним, че мозъкът генерира  такива с различни честоти и мощности и  в зависимост от тези нервно-функционални параметри се задействат един или друг вид  мускулни клетки /бели, червени или междинни по функция/. Този интимен нервно-физиологичен механизъм е и предпоставката за проявление на основните физически качества – сила, бързина и издръжливост. Докато проявлението на бързината можем да свържем с по-високочестотни електромагнитни сетивни и двигателни /моторни/ импулси, това на издръжливостта е нервно нискочестотно обусловено. В тази връзка, спецификата на използваните в нашите програми многообразие от тренировъчни въздействия, прилагани в отделните етапи (блокове) на подготовка  съобразно принципите на приоритета, синергизма, кондиционното потенциране и др., ще резонират във формирането на специфични матрично-спектрални мускулни единици. Тези единици ще са следовите подписи, удостоверяващи качествените промени от извършената работа.

Излъчването от кората на главния мозък на съответни импулсни вибрации в посока мускулните клетки довежда в крайна сметка до функционални изменения и до изграждането на нови качествени състояния /разглеждани в настоящия материал като блокови модели на тренировъчни натоварвания/.  В контекста на последното припомняме, че една от приоритетните задачи на „общо физическата подготовка/ОФП/”, кондиционната подготовка, е постигането на добър здравословен статус.

След краткото запознаване с малка част от теоритичните основи и идеи на кондиционната подготовка, ще представим блоковата схема, по която работим с множество спортисти, както и през тази година с целият волейболен отбор на ВК „Монтана Волей“.

Началните етапи на подготовка трябва да са базирани върху прости по структура силови упражнения /блокове 1 и 2/, след които целенасочено да се премине към по-сложни лекоатлетически средства /блокове 3 и 4/ и  едва в последната трета  на кондиционната подготовка да доминират сложно-координационни упражнения от функционалната високоинтензивна тренировка (позната във фитнес средите като функционален фитнес), ангажиращи голямо число двигателни единици /блокове 5 и 6/. Във високото спортно майсторство този тип тренировки ние терминуваме като “функционално-координационни”. 

Преминаването от по-прости, с локално въздействие силови упражнения, към по-сложните цялостни с глобално въздействие функционално-координационни с напредване на подготовката по нашите програми означава, че разглеждаме човешкия организъм и двигателната дейност като взаимно свързани и потенциращо-синергиращи се, чиято цел е постигане на вибрационно-функционална хармония между състезателя и околната тренировъчно-състезателна среда в микро и макроплан.

Въпреки че говорим за успоредност в развитието на физическите качества, то само едно за дадения блок е ключово (основен атрактор). Достигането на определено ниво в неговото  развитие, “отключва” прехода към ново качествено състояние на психо-моторна подготвеност. В първи и втори блок това качество е силата, в трети е взривната сила, в четвърти- бързината, в пети- скоковата и скоростната издръжливост, в шести- ловкоста, като способност интегрираща постигнатото в предходните блокове.

Блок 1 (базов), Основен атрактор – СИЛА. Цел и задачи:

Развиване на локална и регионална сила и силова издръжливост на базата на предимно саркоплазмена хипертрофия; разучаване и усъвършенстване на правилната техника на упражненията чрез по-бавни движения; ОФП с цел превенция от травми и подготовка на отделните мускули за по-интензивни натоварвания;

Блок 2 (силов), Основен атрактор – СИЛА. Цел:

  Развиване на максималната сила на базата на подобряване на нервно-мускулната координация и миофибрилна хипертрофия;

Блок 3 (скоростно-силов), Основен атрактор – ВЗРИВНА СИЛА. Цел:

Развиване на сила и скорост (трансформиране на силата в скорост);

Блок 4 (трансформиращ), Основен атрактор – БЪРЗИНА. Цел: Развитие на скорост/сила, отскокливост, бързина/;

Блок 5 (подвеждащ), Основен атрактор – СКОКОВА и СКОРОСТНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Цел:

 Развиване на ловкост, скокова и скоростно-силова издръжливост, поддържане на бързината.Трансформиране на двигателните качества в способности за ефективно  изпълнение на игрови действия.

Блок 6 ( поддържащ), Основен атрактор – ЛОВКОСТ. Цел: Поддържане нивото на ловкоста и изграждане на способност за бързо, точно и ефективно реализиране на разнообразни специфични двигателни действия в игрова обстановка.

Блок 7 (възстановителен), Основен атрактор – АЕРОБНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ. Цел:

Възстановяване и функционално презареждане /компенсиране/ на организма, подложен на нервно напрежение и енергийно изчерпване през състезателния период. 

Тази блокова схема на кондиционна подготовка използвахме успешно през последните 7 години с четирикратния държавен шампион Марек Юнион – Ивкони, Евроолимпийския отбор – сребърен медалист от Баку – 2015, отбора на Мотана през тази година, редица елитни състезатели по волейбол, като Матей Казийски, Николай Николов, братя Братоеви, Елица Василева, Страшимира Филипова, както и много национални състезатели от други спортове, затова я препоръчваме на треньорите по кондиционна подготовка в спорта волейбол.

Схемата беше включена и в учебната програма на НСА „Васил Левски“ и Колеж по спорт „Био Фит“.